20230212_resize

「ミニサラダのゴミ(不明)、犬のゴミ(愛知)、レモンのゴミ(不明)、木のゴミ(愛知)」